ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:

Petrar Simona -Inspector superior

Tel 0262-211443

emai: petrar.simona@mmanpis.ro

Depunere Petitii

Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.

 

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

Lista cu documentele de interes public

 Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș;

 • Structura organizatorică a AJPIS Maramureș;
 • Programul de funcționare;
 • Programul de audiențe al AJPIS Maramureș;
 • Conducerea AJPIS Maramureș;
 • Date de contact AJPIS Maramureș;
 • Buget din toate sursele de venituri;
 • Bilanțuri contabile;
 • Plăți efectuate de AJPIS Maramureș;
 • Veniturile salariale ale personalului AJPIS Maramureș;
 • Achiziții publice;
 • Declarațiile de avere și interese ale personalului AJPIS Maramureș;
 • Materiale informative elaborate de AJPIS Maramureș;
 • Actele normative din domeniul de activitate al AJPIS Maramureș;
 • Raportul anual de activitate.

 

Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

 1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
 7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii, de Agenției Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș

 • Planul anual de control;
 • Raportul anual de activitate al AJPIS Maramureș;
 • Rapoarte de activitate lunare;
 • Rapoarte tematice naționale;
 • Statistici privind numărul de beneficiari și plățile aferente;
 • Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public;
 • Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice activității AJPIS Maramureș;
 • Planul anual de audit public intern;
 • Raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, adeverinţe;
 • Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, sancţionări, pensionări;
 • Răspunsuri la solicitările presei;
 • Comunicate de presă;
 • Materiale pentru site;
 • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.